Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JCRE | ISSN (Online): 2757-7805 | DOI: 10.29329/jcre

Derleme Makalesi    |    Açık Erişim
Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi 2020, Cil. 1(1) 54-67

Türkiye’de 1998 ve 2020 Yılları Arasında Çocuk Haklarına Yönelik Yapılan Tez Çalışmalarının İncelenmesi

Aysun Aydın

ss. 54 - 67   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jcre.2020.287.5

Yayın tarihi: Şubat 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 183  |  İndirilme Sayısı: 351


Özet

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de çocuk haklarına yönelik 1998-2020 yılları arasında yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının incelenmesidir. Araştırma verilerinin elde edilmesinde doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmada 25 tane yüksek lisans, 7 tane doktora tezi olmak üzere toplamda 32 tez çalışması incelenmiştir. Bu konudaki tezler; yayınlanma yılı, tez danışmanlarının unvanı, çalışmaların lisansüstü eğitim düzey türü, çalışmaların konu alan dağılımı, çalışmalarda tercih edilen araştırma yaklaşımı, çalışmalarda kullanılan veri toplama araçları açısından incelenmiştir. Araştırma bulguları, frekans ve yüzde şeklinde tablolar halinde ifade edilmiştir. Çalışma sonucu, çocuk hakları konusunda yürütülen lisansüstü tezlerin en çok 2019 yılında yapıldığı ve çocuk hakları konusunda yürütülen tezlerin çok büyük bir kısmının Dr. Öğr. Üyesi seviyesindeki öğretim üyeleri tarafından yürütüldüğü belirlenmiştir. Bu sonuca ek olarak çocuk hakları konusunda yürütülen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının incelenmesin de büyük bir çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Yürütülen lisansüstü tezlerin konu alanı dağılımları incelendiğinde, tezlerin büyük bir kısmının çocuk hakları eğitimi, ihmal ve istismar açısından çocuk hakları ve medyada çocuk hakları konuları üzerine yoğunlaştığı ancak din boyutunda çocuk hakları, çocuk haklarına yönelik tutum çalışmaları ve ailede çocuk hakları konularının ise daha az çalışılan konular olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak kullanılan veri toplama araçları değişkeni açısından incelendiğinde yürütülen tezlerde en fazla anket en az ise gözlem tekniği kullanılarak verilerin toplandığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk hakları, yüksek lisans, doktora


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Aydin, A. (2020). Türkiye’de 1998 ve 2020 Yılları Arasında Çocuk Haklarına Yönelik Yapılan Tez Çalışmalarının İncelenmesi . Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi, 1(1), 54-67. doi: 10.29329/jcre.2020.287.5

Harvard
Aydin, A. (2020). Türkiye’de 1998 ve 2020 Yılları Arasında Çocuk Haklarına Yönelik Yapılan Tez Çalışmalarının İncelenmesi . Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi, 1(1), pp. 54-67.

Chicago 16th edition
Aydin, Aysun (2020). "Türkiye’de 1998 ve 2020 Yılları Arasında Çocuk Haklarına Yönelik Yapılan Tez Çalışmalarının İncelenmesi ". Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi 1 (1):54-67. doi:10.29329/jcre.2020.287.5.

Kaynakça
 1. Akıllıoğlu, T. (1995). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. İnsan Hakları Merkezi Yayınları, No:13, Ankara 1995 [Google Scholar]
 2. ASPB, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2013). Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2013-2017(2013). Ankara [Google Scholar]
 3. Akyüz, E. (2000). Ulusal Ve Uluslararası Hukukta Çocuğun Haklarının Ve Güvenliğinin  Korunması. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 4. Akyüz, E. (2013). Çocuk Hukuku: Çocukların Hakları Ve Korunması Ankara: Pegem Akdemi. [Google Scholar]
 5. Bayrak, H. Gök, H. Yörük, E. Kaya, E. (2019), Okul Öncesi Dönemindeki Çocukların Gözünden Çocuk Hakları 1 Children's Rights İn The Eyes Of Preschool Children, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi International Journal of Early Childhood Education Studies Eylül 2019 Cilt: 4 Sayı: 2 [Google Scholar]
 6. Cılga, İ. (2001). Demokrasi İnsan Hakları Kültürü Ve Çocuk Hakları. Milli Eğitim Dergisi, 151. 3. 69-73. [Google Scholar]
 7. Dağ, H.  Doğan, M. Sazak, S. Kaçar, A. Yılmaz, B. Doğan A. ve Arıca, (2015), Çocuk Haklarına Güncel Yaklaşım,  Çukurova Medical Journal 2015 40(1):1-5. [Google Scholar]
 8. Dirican,R. ( 2018). Tarihi Süreçte Çocukluk Ve Çocuk Hakları, Çocuk Ve Gelişim Dergisi (ÇG-D) JournalOf Child AndDevelopment (J-CAD) Cilt 2 (2018) Sayı 2 51-62 [Google Scholar]
 9. Doğan, G. (2017). Çocuk Hakları Eğitiminde Uzman Sınıf Öğretmenlerin [Google Scholar]
 10. Perspektifinden Etkili Çocuk Hakları Eğitimi: Anlayışlar Ve Uygulamalar [Google Scholar]
 11. Ersoy, A. F. (2011a). İlköğretim Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Algıları. İlköğretim Online, 10(1), 20-39 [Google Scholar]
 12. Ersoy, A.F. (2011b) “Çocuk Haklarına İlişkin Temel Kavramlar Ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Okulöncesinde Demokrasi Eğitimi Ve Çocuk Hakları”, Editör: Handan Deveci, Şefik Yaşar, Kıymet Selvi, Handan Deveci, Turan Akman Erkılıç, Meral Güven, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1821 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 944, Eskişehir: 21-46. [Google Scholar]
 13. Ezer, F, Öteleş, Ü.U, (2020), Çocuk Haklarına Yönelik Tutumun Belirlenmesi: Nicel Bir Araştırma [Google Scholar]
 14. Karakaş, B. Çevik, Ö. (2016),  Çocuk Refahı: Çocuk Hakları Perspektifinden Bir Değerlendirme. [Google Scholar]
 15. Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-teknikler. Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 16. Kop, Y. Tuncel, G. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretmelerinin Çocuk Haklarını Algılamaları, Journal Of Theory&Practice İn Education (JTPE), 6(1), 106-124. [Google Scholar]
 17. Koran, N (2015). Öğretmenlere Yönelik Çocuk Hakları Ve Hak İhlalleri Eğitiminin Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma, Uluslararası Katılımlı Iıı. Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Kongresi “Erken Müdahale [Google Scholar]
 18. Kurt, S. L. (2015)  Çocuk Haklarına İlişkin Temel Uluslararası Belgeler Ve Türkiye Uygulaması [Google Scholar]
 19. Polat, O. (1997). Çocuk ve Çocuk Hakları. İstanbul: Analiz Yayınları [Google Scholar]
 20. Şahin, A. Uçuş Ş. (2012). Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne Yönelik Öğretmenlerin Ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Haziran 2012, 3 (1), 25-41 [Google Scholar]
 21. Şenol, F. B. Ve Akyol, T. (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çocuk Haklarına Yönelik Farkındalıklarını Geliştirmeye Yönelik Bir Uygulama Örneği (Pilot Çalışma). Ö. Pınarcık Ve M. Özözen Danacı (Ed.), Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi Tam Metin Kitabı (S. 299-312) İçinde. Ankara: Eğiten Kitap. ISBN:978-975-2435-91-9. [Google Scholar]
 22. Topsakal, C, Ayyürek O, (2012)Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Öğrencilerin Çocuk Haklarını Kullanmaları , Eğitim Bilimleri Dergisi, Aralık 2012, Cilt: 3, Sayı: 2, 37-53 [Google Scholar]
 23. Uçuş, Ş.(2013). Çocuk Hakları Eğitimi Programının Hazırlanması Ve Değerlendirilmesi [Google Scholar]
 24. UNICEF, (2007). Çocuk Hakları Ve Gazetecilik  Uygulamaları, Hak Temelli Perspektif. Dublin: Teknoloji  Enstitüsü [Google Scholar]
 25. Yazıcı, E. Ve Baydar, I. Y. (2015). 60-72 Aylık Çocukların Çocuk Haklarına İlişkin Algılarının Resim Yoluyla İncelenmesi. Aced Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi, 7, 1-19. [Google Scholar]
 26. İncelenen Tezler [Google Scholar]
 27. Aksu, A.B.(2004), Medya, Çocuk Ve Din Eğitimi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Din Eğitimi Bilim Dalı, Doktora Tezi [Google Scholar]
 28. Ateşoğlu, N.(2018), İlkokul Çocuklarına Yönelik İhmal Ve İstismarı Önleme: Bir Ana Baba Eğitim Programının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Eğitim Psikolojisi Programı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 29. Barlık, H. (2018),  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk İhmal Ve İstismarı Hakkında Görüş Ve Farkındalık Düzeylerinin Araştırılması,Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 30. Can, V. (2016), Öğretmen Adaylarının Çocuk İhmal Ve İstismarına YönelikBilgi Ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 31. Çarıkçı, S. (2019), Çocuk Hakları Eğitimi Programı’nın İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Hakları Tutum Ve Farkındalıklarına Etkisi Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Doktora Tezi [Google Scholar]
 32. Dağlıoğlu, A. (2009),  Çalışan Çocukların Yaşam Koşulları Ve Örgün Eğitim Yoluyla Topluma Kazandırılması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Yaşam Boyu Öğrenme Bilim Dalı (Halk Eğitimi Programı), Yüksek Lisans [Google Scholar]
 33. Dikmen, A. (1998), Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Çerçevesinde İstanbul’da Çalışma Çocuklar Üzerine Değerlendirme, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Programı, Doktora Tezi [Google Scholar]
 34. Dinç, A. (2013). Çocuk Suçluluğunda Ailenin Rol, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 35. Doğan, A. (2019), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk İhmal Ve İstismarı Belirti Ve Riskleri Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisan Tezi [Google Scholar]
 36. Doğan, G.(2017), Çocuk Hakları Eğitiminde Uzman Sınıf Öğretmenlerin Perspektifinden Etkili Çocuk Hakları Eğitimi: Anlayışlar Ve Uygulamalar,Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 37. Durgut, A. (2014),  2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 38. Ergen, M.K. (2017), Okul Müdürlerinin Bayrak Törenlerinde Yaptıkları Konuşmaların Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi Ve Denetimi ortak Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 39. Geliş A.(2020), Bm Çocuk Hakları Sözleşmesinde Çocuğun İnanç Özgürlüğü, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Hakları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 40. Gençer, R. (2018), Medya Çocuk İlişkisi Bağlamında Mevcut Duruma İlişkin Çalışma Sonuçlarının İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Google Scholar]
 41. Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 42. Gülbahar, O. (2019), Okul Yöneticileri Ve Velilerin Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin [Google Scholar]
 43. Eğitim Hakkı İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Görüşleri, Ankara Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü  Eğitim Yönetimi Ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Ve Teftişi Programı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 44. Güngor, A. (2019), Sosyal Medyada Çocuk Hakları İhlali Ve İstismarı: Instagram Anneleri, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Genel Gazetecilik Bilim Dalı, Yüksek Lisan Tezi [Google Scholar]
 45. Hamarat, H.Y (2019). Kentleşme Ve Çocuk Suçluluğu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü Anabilim Dalı, Kamu Yönetimi Programı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 46. Hançer, G. (2019), Çocuk Hakları Ve Çocuk İstismarı Konusunda Sosyal BilgilerÖğretmen Adaylarının Görüşleri, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü [Google Scholar]
 47. Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 48. İnan, T. (2013), Medya Okuryazarlığı Sürecinde Medya, Çocuk Ve Ebeveyn İlişkisi: Ortaokul Öğrencilerinin Ve Ebeveynlerinin Televizyon Ve İnternet Kullanımlarına İlişkin, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi, Doktora Tezi [Google Scholar]
 49. İşler, M. (2019),  Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Google Scholar]
 50. Eğitim Programı Ve Öğretimi Anabilim Dalı Eğitim Programı Ve Öğretimi Bilim Dal, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 51. Kalender, B.(2018),  Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Çocuk Hakları Sözleşmesinin Eğitim Hedefleri Maddesi Açısından İncelenmesi: Tarihsel Bir Analiz, [Google Scholar]
 52. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 53. Kara, S. B. (2011),  Sokakta Çalışan Çocukların Eğitim İhtiyaçları Ve  Buna Yönelik Okul Yönetimlerinin Gerçekleştirdiği Uygulamalar, Gazi Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü  Eğitim  Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Ve Denetim Bilim Dalı, Doktora Tezi [Google Scholar]
 54. Karaçor, Ö. (2019), Rehber Öğretmenlerin Çocuk İhmal Ve İstismarına Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi (Tarsus İlçesi Örneği),Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Danışmanlığı Ve Eğitimi Anabilim Dalı, Aile Danışmanlığı Ve Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisan Tezi [Google Scholar]
 55. Kesayak, Y.(2018),  Ailede Çocuk Haklarının Uygulanma Düzeyine İlişkin Ebeveyn Görüşleri,  Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 56.  Konuk, G. (2019). Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Çocuk Hakları Ve Çocuk Suçluluğu, Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Siyaseti Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 57. Platin, G.(2019). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 58. Püsküllü, F. (2020). Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Çocuk Haklarına Dair Farkındalıklarının İncelenmesi, Maltepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik Psikolojik Danışmanlık, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 59. Topçu, B. (2019), Yaratıcı Drama Temelli Çocuk Hakları Eğitimi Programının Geliştirilmesi Ve Uygulanması, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]
 60. Toydemir, A. (2019), Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Çocuk İhmal Ve İstismarına İlişkin Bilgi Ve Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Ana Bilim Dalı, Özel Eğitim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tez [Google Scholar]
 61. Uçuş, Ş. (2013), Çocuk Hakları Eğitimi Programının Hazırlanması Ve Değerlendirilmesi, Hacetepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Doktora Tezi [Google Scholar]
 62. Yurtsever, M. (2009), Ebeveyn Çocuk Hakları Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Anne Babaların Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı, Doktora Tezi [Google Scholar]
 63.  Washington, F. (2010). 5-6 Yaş Grubu Çocuklarına Uygulanan Aile Katılımlı Çocuk Hakları Eğitimi Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi [Google Scholar]