Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JCRE | ISSN (Online): 2757-7805 | DOI: 10.29329/jcre

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi 2021, Cil. 2(1) 1-10

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi 

Seli̇n Akçölteki̇n & Ahmet Atalay

ss. 1 - 10   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jcre.2021.427.1

Yayın tarihi: Şubat 04, 2022  |   Okunma Sayısı: 44  |  İndirilme Sayısı: 241


Özet

Bu çalışmanın temel amacı beden eğitimi ve spor öğretmeni ve spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin genel olarak internet bağımlılığına ve sağlıklı beslenmeye yönelik tutumlarını belirlemektir. Çalışmanın örneklem grubunu Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 278 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda öğrencilerin internete bağlantı problemi yaşadıkları ve devamlı bu probleme yoğunlaştıkları, zihinlerinin devamlı yaşadıkları internet problemiyle meşkul olduğu, internetten uzun süre ayrı kaldıklarında bu durumun kendilerinde huzursuzluk ve sinirlilik haline neden olduğu, internet etkinliklerinin günlük yaşamını yönlendirmeye başladığı ve internet kullanımının artmasından dolayı sosyal çevreyi kaybetmeye başladıkları ve arkadaş çevrelerinin de bu durumdan şikayet etmeye başladığı yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Buna ek olarak, öğrencilerin besinlerin sınıflandırılması hakkında kendilerini yeterli hissettikleri, vitamin ve mineral içeren besinleri tespit etme konusunda ve hangi besinlerin karbonhidrat içerdiği konusunda kendilerini yeterli hissettikleri ve son olarak öğrencilerin şekerli besinleri ve fastfood ürünleri yemeyi sevdikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Sağlıklı Beslenme, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Akcolteki̇n, S. & Atalay, A. (2021). Beden Eğitimi Öğretmeni ve Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi  . Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi, 2(1), 1-10. doi: 10.29329/jcre.2021.427.1

Harvard
Akcolteki̇n, S. and Atalay, A. (2021). Beden Eğitimi Öğretmeni ve Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi  . Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi, 2(1), pp. 1-10.

Chicago 16th edition
Akcolteki̇n, Seli̇n and Ahmet Atalay (2021). "Beden Eğitimi Öğretmeni ve Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi  ". Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi 2 (1):1-10. doi:10.29329/jcre.2021.427.1.

Kaynakça
 1. Arslan Cansever, B. (2010). Ergenlerin toplumsallaşmasında internet kullanımının aile ve okul bağlamında yarattığı sorunlar (Yayımlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 2. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi: Ankara. [Google Scholar]
 3. Canbek, G ve Sağıroğlu, Ş. (2007). Çocukların ve gençlerin bilgisayar ve internet güvenliği. Politeknik Dergisi, 10: 33–39. [Google Scholar]
 4. Ceyhan, E. (2008). Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 109-116. [Google Scholar]
 5. Colwell, J ve Kato, M. (2003). Investigation of the relationship between sociali solation, self-esteem, agression and computergame play in Japanese adolescents, Asian Journal of Social Psychology, 6, 149-58. [Google Scholar]
 6. Çimen, L.K (2018). Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile sanal ortam yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(68), 1431-1452. [Google Scholar]
 7. Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17, 187-195. [Google Scholar]
 8. Derin, S ve Bilge, F. (2016). Ergenlerde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş düzeyi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(46), 35-51. [Google Scholar]
 9. Erdur-Baker, Ö. ve Kavşut, F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: Siber Zorbalık. Eurasian Journal of Educational Reserach, 27, 31-42. [Google Scholar]
 10. Hahn, A ve Jerusalem, M. (2001). Internetsucht: Reliabilität und validität in der online-Forschung. [Google Scholar]
 11. Kubey, R.W, Lavin, M.J ve Barrows, J.R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: early findings. Journal of Communication, 366–382. [Google Scholar]
 12. Kulaksızoğlu, A. (2008) Ergenlik Psikolojisi. (10. Baskı). Remzi Kitabevi:İstanbul. [Google Scholar]
 13. Mesch, G. S. (2006). Family relations and internet: Exploring a family boundaries approach. The Journal of Family Communication, 6(2), 119-138. [Google Scholar]
 14. Şahin, C. ve Korkmaz, Ö. (2011). İnternet bağımlılığı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 101-115. [Google Scholar]
 15. Şimşek, N., Akça, N.K ve Şimşek, M. (2015). Lise öğrencilerinde umutsuzluk ve internet bağımlılığı, TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(1), 7-14. [Google Scholar]
 16. Tekkurşun Demir, G ve Cicioğlu, H.İ. (2019). Sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ölçeği (sbitö): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 256-274. [Google Scholar]
 17. Tokunaga, R. S. ve Rains, S. A. (2010). An evaluation of two characterizations of the relationships between problematic internet use, time spent using the internet and psychosocial problems. Human Communication Research, 36(4), 512–545. [Google Scholar]