Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JCRE | ISSN (Online): 2757-7805 | DOI: 10.29329/jcre

Derleme Makalesi    |    Açık Erişim
Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi 2020, Cil. 1(1) 45-53

Beden Eğitimi ve Eğitsel Oyunlara Yönelik Yazılan Makalelerin İncelenmesi

Selin Gözde Dede

ss. 45 - 53   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jcre.2020.287.4

Yayın tarihi: Şubat 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 192  |  İndirilme Sayısı: 315


Özet

Beden eğitiminin eğitim ve öğretimde önemli bir yeri vardır. Sağlıklı zihin ve vücut çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Beden eğitimi ve spor çocuklara hareket olanağı sağladığı için çocuklar hem oyun boyutlu öğrenirler hem de spor yaparak gelişirler. Oyun çocuğa verilmek isteneni zahmetsiz şekilde sunar. Oynayarak öğrenen çocuk oyunun içerisinde aktif ve dışa dönük olur. Gelişim açısından farklı kazanımlar sunar ve eğitsel oyun yaşam boyunca devam eder. Yapılan bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve eğitsel oyunlar ile ilgili hazırlanan makalelerin incelenmesidir. Bu araştırmada doküman inceleme analizi yapılmıştır. Toplam 21 makale incelenmiş ve bu makaleler 2007-2020 yıllarını kapsamaktadır. Beden eğitimi ve eğitsel oyunlar ile ilgili yazılan makaleler incelendiğinde bu konu ile ilgili en çok 2020 yılında makale yazıldığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde beden eğitimi ve eğitsel oyunlarla ilgili konu dağılımı oyun kapsamı, fiziki etkinlik, öğrencilerin geleneksel oyuna ve dijital oyunlara karşı algıları, bilişsel ve sosyal gelişim, öğrencilerin spor ve oyun alışkanlıkları, ritim ve oyun temelleri gibi konulardır. Genel olarak fiziksel eğitim ve oyun temaları işlenmiştir. Beden eğitimi ve spor dersiyle eğitsel oyunlar harmanlandığı zaman çocukların çabukluk, çeviklik, kavrama gibi özelliklerinin geliştiği görülmüştür. Sonuç olarak beden eğitimi ve spor derslerinde eğitsel oyunlara verilen önem artmıştır. Eski zamanlardan günümüze oyunun öneminin çocuğun üzerinde olumlu etkiler bıraktığı görülmüştür. Oyunla öğrenen çocuk öğrendiği bilgiyi kolay kolay unutmamaktadır. İncelenen makalelerde de görüldüğü gibi oyun temelli öğretimin önemi büyüktür.

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi ve spor, oyun, eğitsel oyun


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Dede, S.G. (2020). Beden Eğitimi ve Eğitsel Oyunlara Yönelik Yazılan Makalelerin İncelenmesi . Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi, 1(1), 45-53. doi: 10.29329/jcre.2020.287.4

Harvard
Dede, S. (2020). Beden Eğitimi ve Eğitsel Oyunlara Yönelik Yazılan Makalelerin İncelenmesi . Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi, 1(1), pp. 45-53.

Chicago 16th edition
Dede, Selin Gozde (2020). "Beden Eğitimi ve Eğitsel Oyunlara Yönelik Yazılan Makalelerin İncelenmesi ". Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi 1 (1):45-53. doi:10.29329/jcre.2020.287.4.

Kaynakça
 1. Akandere, M. (2013). Eğitici okul oyunları (4.bs.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. s. 21-22. [Google Scholar]
 2. Altınbulak, D. Emir, S. ve Avcı, C. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitsel Oyunların Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 36-38. [Google Scholar]
 3. Coşkun, H. (2012). Bilimsel Öyküler İçeren Eğitsel Oyunlar İle Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Yüksel Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. [Google Scholar]
 4. Demiral, Ş., (2010). Judo Çalışan 7–12 Yaş Grubu Çocuklarda  (Bay-Bayan) Judo Eğitsel Oyunlarının Motor Becerilerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 5. Hazar, M.(1996). Beden eğitimi ve sporda oyunla eğitim. Ankara: Tutibay Yayınları, 82-83. [Google Scholar]
 6. Kılıç, K.(2020).Zihinsel Engelli Bireylere Uygulanan Eğitsel Oyunların Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. [Google Scholar]
 7. Koçyiğit, S., Tuğluk, M.N ve Kök, M. (2007). Çocuğun Gelişim Sürecinde Eğitsel Bir Etkinlik Olarak Oyun. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,6, 326-329. [Google Scholar]
 8. Korkmaz, S. (2018).Eğitsel Oyun Geliştirerek Desteklenen Fen Bilimleri Öğretiminin Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi.Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın. [Google Scholar]
 9. Mangır, M. ve Aktaş, Y. (1993). Çocuğun Gelişiminde Oyunun Önemi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi,26, 14-19. [Google Scholar]
 10. Öztürk Kuter, F ve Kuter, M. (2012). Beden Eğitimi ve Spor Yoluyla Değerler Eğitimi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, (3)6, s.80. [Google Scholar]
 11. Şimşek, H. (2009). Eğitim Tarihi Araştırmalarında Yöntem Sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, (42)1, 40-43. [Google Scholar]
 12. Tortop, Y ve Ocak, Y. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, (1)1, 15. [Google Scholar]
 13. Usta, N., Işık, D. A., Şahan, G., Genç, S., Taş, F., Gülay, G., Diril, F., Demir, Ö., ve Küçük, K. (2017). Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Oyunların Kullanımı İle İlgili Görüşleri. International Journal of Social Sciencesand Education Research, 3(1), 329-331. [Google Scholar]
 14. Yalçın, K. Y., Demirdağ, M.ve Kazak, Ö. O. (2017). Spor Lisesi Eğitsel Oyunlar Ders Kitabı. MEB, 10-25. [Google Scholar]
 15. İncelenen Makaleler [Google Scholar]
 16. Arslan, C. Yücel, A.S. ve Güllü, M. (2010). İlköğretim Ve Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Spor Ve Oyun Alışkanlıklarının İncelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy.5(1), 28-46. [Google Scholar]
 17. Akcanca, N ve Sönem, T. (2018). Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Tasarlama Ve Uygulama Durumları. Turkish Studies. (13)27, 2-24. [Google Scholar]
 18. Ayan, S., Alıncak., F. ve Tuzcuoğulları, T. (2015). Gaziantep’te Oynanan Bazı Yöresel Oyunların Hentbol Branşının Teknik Çalışmasına Yönelik Eğitsel Oyunlar Olarak Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 4(1), 252-255. [Google Scholar]
 19. Aynacıyan, N. ve Özer, M.K. (2020). Çocuklara Uygulanan Eğitsel Oyun Aktivitelerinin Motorik Özelliklerine Etkisi. Journal of Health and Sport Sciences. (3)1. [Google Scholar]
 20. Aytaş, G. ve Uysal, B. (2017).Oyun Kavramı ve Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Değerlendirme. MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi. (15)1. [Google Scholar]
 21. Caz, Ç. İmamlı, H., Kaplan, E. ve Özçelik, A. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi Dersi Hakkındaki Genel Görüşleri Üzerine Bir Araştırma.Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. (21)1. [Google Scholar]
 22. Erekmekçi, M. ve Fidan, Ş. (2012). Oyunun Tasarım Platformları: Oyunun Eğitim ve Kültüre Etkisi. Yaşam Bilimleri Dergisi. (1)1, 851-860. [Google Scholar]
 23. Gözler, A. Turan, B.N. ve Turan, M.B. (2020). Çocuk Oyunlarının İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 14(2), 186-201. [Google Scholar]
 24. Hazar, Z. Demir, G.T. ve Dalkıran, H. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Geleneksel Oyun Ve Dijital Oyun Algılarının İncelenmesi: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması.Spormetre,15 (4), 179-190. [Google Scholar]
 25. İnal, Y ve Çağıltay, K. (2015).Fiziksel Etkileşimli Oyun Tasarımı Sürecinde Katılımcı Görüşlerinin Belirlenmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, (8)3. [Google Scholar]
 26. Kangalgil, M. (2014). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Katılma ve Sahip Oluş Derecelerinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi. 25 (2), 94–103. [Google Scholar]
 27. Karaman, B ve Süel, E. (2020). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Oynatılan Fiziksel Etkinliğe Dayalı Oyunların Psikomotor Gelişim Üzerine Etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 14(3), 529-539.  [Google Scholar]
 28. Karamustafaoğlu, O., Pazar, Ş.B. ve Karamustafaoğlu, S. (2018). Eğitsel Oyunlarla Dolaşım Sistemi Konusunun Öğretimi:  Kan Yolu Oyunu Örneği.Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi. Estüdam Eğitim Dergisi, (3)2. [Google Scholar]
 29. Karamustafaoğlu, O ve Kılıç, M.F. (2020). Eğitsel Oyunlar Üzerine Yapılan Ulusal Bilimsel Araştırmaların İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 1-25. [Google Scholar]
 30. Ongül, E., Beyazıt, B., Yılmaz, O. ve Güler, M. (2017). Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Çocuklarda Seçilmiş Motorik Özellikler Üzerine Etkisi.Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1). 45-52. [Google Scholar]
 31. Özkatar Kaya., E. Köroğlu., Y. Sarıtaş., N. Kaya., M. ve Sucan, S. (2019). Eğitsel Oyunlar Etkinliğine Katılımın Çocuklardaki Denge, Reaksiyon ve Çeviklik Üzerine Etkisi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. (4)1. [Google Scholar]
 32. Park., İ. Avcı., P. ve Bayrakdar, A. (2020).Beden eğitimi ve oyun dersi kapsamında oyun ve fizikî etkinlik kartı geliştirilmesi. Herkes İçin Spor ve Rekreasyon Dergisi, 2(2), 95-100. [Google Scholar]
 33. Şirinkan., A ve Şirinkan., Ş.Ö. (2011). Eğitsel Oyunların 5-6 Yaş Grubu Öğrencilerin Kaba Motor Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği). e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 760-764. [Google Scholar]
 34. Yaman, Ç. (2007). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri ve Multimedya Kullanım Becerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 291-313. [Google Scholar]
 35. Yıldız, S ve Bektaş, F. (2020). EbaTv’de Yayınlanan Beden Eğitimi Etkinliklerinin Veli ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi. Millî Eğitim, (49)1, 969-987. [Google Scholar]
 36. Yüksek, S. Güler, M.Ş. Göksu, Ö ve Ayan, V. (2020). Oyun ve Ritim Temelli Basketbol Çalışmalarının Kız Çocukların Kuvvet Gelişimine Etkisi. Spormetre, 18(1),111-119. [Google Scholar]