Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JCRE | ISSN (Online): 2757-7805 | DOI: 10.29329/jcre

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi 2020, Cil. 1(1) 36-44

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Oynatma Öz Yeterliliğinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tugay Çintesun

ss. 36 - 44   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jcre.2020.287.3

Yayın tarihi: Şubat 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 107  |  İndirilme Sayısı: 361


Özet

Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının eğitsel oyun oynatma öz yeterliliklerinin sosyo-demografik değişkenler açısından değişimini incelemektir. Bu çalışma genel tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Kafkas Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulu beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde farklı sınıf kademelerinde öğrenim gören 111 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 11 madde ve 3 faktörlü Eğitsel Oyun Oynatma Öz Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Aritmetik ortalama, standart sapma ve MANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular incelendiğinde, beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının eğitsel oyun oynatma konusunda öz yeterliliklerinin yüksek olduğu ancak uygulama konusunda öz yeterliliklerinin ölçeğin diğer boyutlarına göre daha düşük olduğu sonucu elde edilmiştir. Araştırmanın diğer bir alt probleminde öğretmen adaylarının eğitsel oyun oynatma ile cinsiyetleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunmadığı ancak kadın öğretmenlerin öz yeterlilik puan ortalamalarının erkek öğretmen adaylarına oranla daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Son olarak öğretmen adaylarının eğitsel oyun oynatmaya yönelik öz yeterlilikleri ile sınıf değişkeni arasındaki ilişki incelendiğinde ise oyun oynatma öz yeterlilikleri ile sınıf değişkeni arasında istatistikî açıdan anlamlı bir fark bulunmadığı sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitsel oyun, öz yeterlilik, beden eğitimi ve spor


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Cintesun, T. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Oynatma Öz Yeterliliğinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi . Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi, 1(1), 36-44. doi: 10.29329/jcre.2020.287.3

Harvard
Cintesun, T. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Oynatma Öz Yeterliliğinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi . Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi, 1(1), pp. 36-44.

Chicago 16th edition
Cintesun, Tugay (2020). "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Oynatma Öz Yeterliliğinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi ". Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi 1 (1):36-44. doi:10.29329/jcre.2020.287.3.

Kaynakça
 1. Akçınar, S. (2018). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Oynatma Becerilerinin İncelenmesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora Programı, İnönü Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Malatya [Google Scholar]
 2. Arslan Çiftçi, H. ve Önder, A. (2017). Erken Çocuklukta Oyun ve Oyun Yoluyla Öğrenme. Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara [Google Scholar]
 3. Başal, H. A. (2007). Geçmiş yıllarda Türkiye'de çocuklar tarafından oynanan çocuk oyunları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 20(2), 243-266. [Google Scholar]
 4. Bilen, M. (1999). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Dalaman, O. ve Korkmaz, İ. (2010). İlköğretim Birinci Kademede Beden Eğitimi Dersine Giren Öğretmenlerin Beden Eğitimi Öğretim Programı Kazanımlarına İlişkin Görüşleri. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4, (3), 172.185. [Google Scholar]
 6. Hazar, M. (2005). Beden Eğitimi ve Sporda Oyunla Eğitim. Ankara: Tutibay Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Howard, J. (2010). Early years practitioners’ perceptions of play: An exploration of theoretical understanding, planning and involvement, confidence and barriers to practice. Educational and Child Psychology, 27(4), 91-102. [Google Scholar]
 8. Kahraman, Ü. ve Çelik, K. (2019). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öz Yeterlilik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 353-375. [Google Scholar]
 9. Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın dağıtımı. [Google Scholar]
 10. Koçyiğit, S. ve Baydilek., N.B. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Algılarının İncelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 1-28. [Google Scholar]
 11. Akcanca, N. ve Sömen., T. (2018). Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Tasarlama ve Uygulama Durumları. Turkish Studies, 13(27), 49-71. [Google Scholar]
 12. Oktay, A. (2004). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem (5. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayıncılık. Kıldan, A. O. (2001). Oyunun Çocukların Gelişim Özelliklerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya [Google Scholar]
 13. Özer, A., Gürkan, A. C., ve Ramazanoğlu, O. (2006). Oyunun Çocuk Gelişimi Üzerine Etkileri. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 4(3), 54-57. [Google Scholar]
 14. Pyle, A. ve Danniels, E. (2017). A Continuum of Play-Based Learning: The Role of the Teacher in Play-Based Pedagogy and the Fear of Hijacking Play. Journal Early Education and Development, 28(3), 274-289. [Google Scholar]
 15. Trawick-Smith, J., Swaminathan, S. ve Liu, X. (2016). The relationship of teacher–child play interactions to mathematics learning in preschool. Early Child Development & Care, 186 (5), 716-733. [Google Scholar]
 16. Tuğrul, B., Aslan, Ö.M., Ertürk, G, ve Altınkaynak, Ş. Ö. (2014). Anaokuluna Devam Eden Altı Yaşındaki Çocuklar İle Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 97-116. [Google Scholar]
 17. Yazıcılar, Ü. (2016). Öğretmenlerin Matematik Dersi Öğretim Programını Uyarlama Sürecinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 18. Yılmaz., A, Kırımoğlu., H ve Yamanyurt., M. (2019). Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Oynatma Öz Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Van İl Örneği). Turkish Studies, 14(7), 4131 - 4144. [Google Scholar]