Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JCRE | ISSN (Online): 2757-7805 | DOI: 10.29329/jcre

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi 2020, Cil. 1(1) 25-35

Müze Uygulamasının Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi

Özgür Aktaş, Ümit Yaşar Elyıldırım & Hasan Aslan

ss. 25 - 35   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jcre.2020.287.2

Yayın tarihi: Şubat 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 274  |  İndirilme Sayısı: 424


Özet

Bu çalışmanın amacı on birinci sınıf tarih dersi uluslararası ilişkilerde denge stratejisi ünitesini müzede işlemenin öğrencilerin akademik başarılarına ve tarih dersine yönelik tutumlarına etkisini tespit etmektir. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Kars ili merkezinde bulunan bir lisede 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde öğrenim gören 11-A ve 11-B sınıflarındaki öğrencilerden oluşturmaktadır. Deney ve kontrol gruplarını belirlemek amacıyla yansız atama yöntemi ile kura çekilerek şubelerden biri deney grubu diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Kontrol grubuna sınıfta ders anlatılırken, deney grubuna ise Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nde ders anlatılmıştır. Araştırmada, gruplarının ABT ön-test son-test puanları arasında farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla elde edilen verilerin analiz işlemleri için “t” testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında sonuçlar değerlendirildiğinde, öğrencilerin akademik başarıları açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark görülürken, tarih dersine yönelik tutumlarında deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, tarih eğitimi, müze, müze eğitimi, ortaöğretim


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Aktas, O., Elyildirim, U.Y. & Aslan, H. (2020). Müze Uygulamasının Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi . Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi, 1(1), 25-35. doi: 10.29329/jcre.2020.287.2

Harvard
Aktas, O., Elyildirim, U. and Aslan, H. (2020). Müze Uygulamasının Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi . Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi, 1(1), pp. 25-35.

Chicago 16th edition
Aktas, Ozgur, Umit Yasar Elyildirim and Hasan Aslan (2020). "Müze Uygulamasının Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi ". Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi 1 (1):25-35. doi:10.29329/jcre.2020.287.2.

Kaynakça
 1. Akçalı, A. A. (2013). Tarih öğretiminde merkeze bağımlılığın azaltılması yolunda bir çözüm önerisi: yerel tarih. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Tarih Öğretmenliği Programı, İzmir. [Google Scholar]
 2. Aktekin, S. (2008). Müze uzmanlarının okulların eğitim amaçlı müze ziyaretlerine ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), s. 103-111. http://kefad.ahievran.edu.tr/Kefad/ArchiveIssues/PDF/64170c40-f854-e711-80ef-00224d68272d adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 3. Altın B.N & Demirtaş, S. (2009). Sosyal bilgiler dersinde sınıf dışı eğitim etkinlikleri. M. Safran (Ed). Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (508-541), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 4. Ata, B. (2015). Okul dışı sosyal bilgiler eğitiminde müzeler. A. Şimşek ve S. Kaymakçı (Ed). Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (171-187). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 5. Buyurgan, S. (2017). Verimli bir müze ziyareti nasıl gerçekleştirebiliriz?, Milli Eğitim, 214, s.317-343. [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 7. Çerkez, S. (2011). Sosyal bilgiler dersinde müze eğitimine dayalı öğretim uygulamalarının öğrencilerin akademik başarısına ve tutumlarına etkisi.  Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Kastamonu. [Google Scholar]
 8. Demircioğlu, İ. H. (2015). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar, beşinci baskı, Ankara: Anı. [Google Scholar]
 9. Dinç, E & Üztemur, S. (2017). Türkiye’de sosyal bilgiler ve tarih eğitiminde müzeler ve tarihi mekânlardan yararlanmaya yönelik çalışmaların içerik analizi. Milli Eğitim, 214, 61-84. [Google Scholar]
 10. Epik, C. (2004). Müzelerin lise öğrencilerinin tarih dersi başarıları ve hatırda tutma becerileri üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 11. Erbay, F. (2017). Türkiye’de müzecilik eğitiminin üniversitelerde kurumsallaşması. Milli Eğitim, 214, 105-122. [Google Scholar]
 12. Göğebakan, Y. (2019). Müze ve tarih. S. Buyugran (Ed). Müzede Eğitim içinde (121-155), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 13. Gökkaya, A. K., & Yeşilbursa, C. C. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi yerlerin kullanımının akademik başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 483-506, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/256284 adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 14. Işık, H. (2016). Sosyal bilgilerde müze ve tarihi mekânlarla eğitim. D. Dilek (Ed). Sosyal Bilgiler Eğitimi içinde (601-633), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 15. Karaatlı, M. (2006). Verilerin düzenlenmesi ve gösterimi. Kalaycı Ş. (Ed). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (3-42), (ikinci baskı),  Ankara: Asil yayıncılık. [Google Scholar]
 16. Kale, Y. (2014). Tarih öğretiminde müzeler ve tarihi mekânlar. M. Safran (Ed.). Tarih Nasıl Öğretilir? İçinde ( 242-250), İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi. [Google Scholar]
 17. Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 18. Marcus A. S, Levine T. H. & . Grenier R. S. (2012) How secondary history teachers use and think about museums: current practices and untapped promise for promoting historical understanding. Theory & Research in Social Education, 40:1, 66-97, DOI: 10.1080/00933104.2012.649466 [Google Scholar]
 19. Öner, G & Köse, T. Ç. (2019). Müze ve tarihi mekânlarda değer ve beceri kazandırmaya yönelik sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri. TUHED, 8(1), 98-128.  DOI: 10.17497/tuhed.540967 [Google Scholar]
 20. Safran, M. (2006). Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler, Ankara: Gazi Kitabevi. [Google Scholar]
 21. Trofanenko B. M. (2010) The educational promise of public history museum exhibits. Theory & Research in Social Education, 38 (2), 270-288, DOI: 10.1080/00933104.2010.10473425 [Google Scholar]
 22. Ustaoğlu, A. (2012). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersi Türk tarihinde yolculuk ünitesinde sanal müzelerin kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara. [Google Scholar]
 23. Yıldırım, T.  &  Tahiroğlu, M. (2012).Sanal ortamda gerçekleştirilen müze gezilerinin ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (39), 104-114.  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/70337 adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 24. https://sozluk.gov.tr/ [Google Scholar]
 25. https://www.osym.gov.tr/TR,19223/2020.html [Google Scholar]